كمپاني سریال پاریس اخبار فرهنگی و هنری

كمپاني: سریال پاریس اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اجتماعی کشیده شدن اذهان عمومی به کلیشه‌هایی چون بودجه مداحان ، چوب حراج به ۶۰ هزار میل

عضو شورای شهر گفت: در شرایطی که مدیریت شهری پایتخت کشور عزیزمان ایران در سالیان اخیر نزدیک به ٦٠ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های ملموس شهر را چوب حراج زده و با

کشیده شدن اذهان عمومی به کلیشه‌هایی چون بودجه مداحان ، چوب حراج به ۶۰ هزار میل

گنجینه های پایتخت کشور عزیزمان ایران به حاشیه رانده شده/چوب حراج به ۶۰ هزار میلیارد دارایی تهران/کشیده شدن اذهان عمومی به کلیشه هایی چون بودجه مداحان

عبارات مهم : ایران

عضو شورای شهر گفت: در شرایطی که مدیریت شهری پایتخت کشور عزیزمان ایران در سالیان اخیر نزدیک به ٦٠ هزار میلیارد تومان از دارایی های ملموس شهر را چوب حراج زده و با درآمد حاصل از این حراجی امورات شهر را گذرانده هست، اکنون نه ظرفیتی جهت استفاده از دارایی های اینچنینی باقی مانده و نه فرصتی جهت حراج بیشتر.

به گزارش ایلنا، محمدجواد حق شناس (رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و عضو شورای اسلامی شهر تهران) در شصت و ششمین جلسه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در نطق پیش از دستور خود با اشاره به سالگرد ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۶ گفت: در آن روزی که ۲۶ میلیون رای مردم تهران، اعتبار ی لیست امید و ۲۱ نفر منتخب شهروندان تهرانی قرار گرفت، رخدادی ویژه، منحصر به فرد و در تاریخ انتخابات شوراهای اسلامی شهر و دِه رخ داد که گرچه بارِ مسئولیت را سنگین می کند، ولی یادآوری آن جهت حرکت شوراییان در مسیرِ خواست و اراده ی شهروندان تهرانی، همواره بایسته است.

حق شناس با اظهار خوشحالی از اینکه شورای پنجم با همه ی سختى ها و آسانى ها هایی که داشته؛ برعهدی که با مردم بسته، استوار مانده هست، افزود: گزینش شهردار تازه در مدت زمانی کوتاه و با کسب آرای قاطع اعضای محترم شورا، در فضایی رقابتی امّا سالم، با پویاییِ درونی و استقلال تصمیم گیری، گرچه نشان از وفای به عهد با مردم داشت، ولی گام آغازینِ ما جهت استقرار نظام مدیریت مطلوبِ شهری در پایتخت هست. شورا و شهرداری اگرچه همسو، همکار و همیار یکدیگرند، ولی این هم افزایی به معنای نادیده اِنگاشتن وظایف ذاتی آنها نبوده و در آینده نیز نخواهد بود. شورا از شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران انتظار دارد نظام پاسخگویی میان دستگاه مجری و ناظر در مدیریت شهری را به شایستگى به اجرا بگذارد.

کشیده شدن اذهان عمومی به کلیشه‌هایی چون بودجه مداحان ، چوب حراج به ۶۰ هزار میل

وی با بیان اینکه توسعه ی پایتخت، امروز بیش از هر چیز نیازمند عوض کردن نگاه به معنا و مفهوم دارایی و سرمایه هست، ادامه داد: مادامی که ما مسئولان و سکانداران مدیریت شهری، توسعه ی شهر را به بهره برداری از دارایی های ملموسی چون زمین و فضای شهری پیوند بزنیم، حاصلی بیش از آنچه در ۱۲ سال اخیر عاید مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران شده، بدست نخواهد آمد. تهران، دارای گنجینه ای از دارایی های معنوی و ناملموس است که در سالیان اخیر و با حاکمیتِ بی تدبیری بر نظام تصمیم گیری شهری در پایتخت، آشنایی و بهره برداری از این میراث تجدیدناپذیر شهری به حاشیه رانده شده است است.

عضو شورای شهر توسعه ی پایدار در دنیای امروز را حاصلِ چگونگیِ تبدیل دارایی های ناملموس به سرمایه های ناملموس و تبدیل سرمایه ها به ثروت خوانده و گفت: فرآیند تولید ارزش افزوده در شهرهای پیچیده ی امروزی، آن چیزی نیست که ما در پایتخت کشور عزیزمان ایران پیاده می کنیم. هم افزایی های موجود در مناسبات و تعاملات شهری به گونه ای است که امروز کم بهره ترین شهرها از تاریخ و تمدن نیز توانسته اند از این بستر، ارزش افزوده ی پایدار ایجاد کنند، و جای تأسف دارد که تهرانِ غنی از تاریخ و فرهنگ، تاکنون بهره ای کافى از این نوع نگاه به نظام مدیریت شهری نبرده است.

عضو شورای شهر گفت: در شرایطی که مدیریت شهری پایتخت کشور عزیزمان ایران در سالیان اخیر نزدیک به ٦٠ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های ملموس شهر را چوب حراج زده و با

وی ادامه داد: در شرایطی که مدیریت شهری پایتخت کشور عزیزمان ایران در سالیان اخیر نزدیک به ٦٠ هزار میلیارد تومان از دارایی های ملموس شهر را چوب حراج زده و با درآمد حاصل از این حراجی امورات شهر را گذرانده هست، اکنون نه ظرفیتی جهت استفاده از دارایی های اینچنینی باقی مانده و نه فرصتی جهت حراج بیشتر.

حق شناس با بیان اینکه در چنین شرایطی باید از عوض کردن نگاه تصمیم گیران شروع کرد، افزود: جای بسی تأسف است که به واسطه ی صَرف هزینه های هنگفت و ناهمراستا با وظایف ذاتی شهرداری ها در دوران مدیریتی گذشته، ده ها میلیارد تومان از ثروت مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران صرف اموری شد که اکنون هنگامی که از بودجه فرهنگی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران سخن به میان می آید، نه فقط افکار عمومی بلکه اذهان بعضی از اعضای شورا نیز به سمت کلیشه هایی چون کمک های بی حساب و کتاب به مداحان کشیده می شود.

عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه خسارات ناشی از مدیریت ناصحیحِ منابع در دوره گذشته انکار شدنی نیست، افزود: کلیشه ساختن از غلط های گذشته و جفای به فرهنگ به واسطه ی تکرار این کلیشه ها، نه در شأن مدیریت شهری و نه پاسخ مناسب به اعتماد مردمی است.

کشیده شدن اذهان عمومی به کلیشه‌هایی چون بودجه مداحان ، چوب حراج به ۶۰ هزار میل

وی ادامه داد: ما فرهنگ را اشتباه گرفتیم. فرهنگ را جزیره ای جدا افتاده و یتیم می دانیم، تلقّیِ درستی از مفهوم فرهنگ نداریم و این مسئله، اُم المصائب توسعه ی شهری در پایتخت هست. مطلوب ترین بستر جهت بازیابیِ جایگاه و بازتعریف مفهوم فرهنگ در ادبیات توسعه شهریِ پایتخت، برنامه ی پنج ساله ی سوم شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران هست. به واسطه ی بازیابیِ جایگاهِ حقیقی فرهنگ، مبتنی بر فروش شهر و دارایی های شهر توسعه پایدار محقق نخواهد شد. توسعه ای که به جهت تسهیل گری عامل فرهنگ میان دیگر عوامل موثر، متوازن و پایدار خواهد بود.

حق شناس در ادامه به ردیف های بودجه فرهنگی انتقاد کرده و گفت: این نقد به ما وارد است که شورا در مصوبه ی اسفند ماه اخیر اطراف سیاست های تدوین برنامه ی سوم، آنگونه که باید به نقش فرهنگ در برنامه سوم شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نپرداخت ولی اکنون نیز تحققِ برنامه ریزیِ شهری از طریق بازیابی جایگاه فرهنگ، با درنظر گرفتن ۲ توصیه قابل حصول است.

عضو شورای شهر گفت: در شرایطی که مدیریت شهری پایتخت کشور عزیزمان ایران در سالیان اخیر نزدیک به ٦٠ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های ملموس شهر را چوب حراج زده و با

وی افزود: نخست نظام تصمیم گیری شهری به خاص در سطح مدیریت عالی باید به این باور برسد که فرهنگ به مثابه تجربه ی زیسته شده است ی شهری در تهران، نه یک ساحت و حوزه ی مأموریتیِ مجزّا، بلکه تسهیل گرِ توسعه ی شهری و پیونددهنده ی دیگر حوزه های مأموریتی در ایجاد ارزش افزوده جهت شهر و شهروندان هست. دوم آنکه این باور در مراحل و فرآیند تدوین برنامه سوم، عمیقاً جاری و ساری گردد که مستلزم همکاری و همیاریِ معاونت محترم برنامه ریزی با مجموعه شورا و کمیسیون فرهنگی و اجتماعی آن خواهد بود.

واژه های کلیدی: ایران | تهران | فرهنگ | تهرانی | مدیریت | برنامه | مدیریت | شورای شهر | برنامه ریزی | شورای اسلامی | کمیسیون فرهنگی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog